Meedenken en mee beslissen door ouders is een gewone zaak op school. Daardoor is het onderwijs en vooral de besluitvorming, democratischer en kunnen ouders ´in de keuken´ van school kijken. Dit meedenken en meebeslissen is wettelijk geregeld in de ´Wet Medezeggenschap op Scholen. (WMS, 2007)

In het kort komt het erop neer dat een schoolbestuur of directie niet zomaar zaken kan beslissen en/of uitvoeren zonder dat er door de deelraad goedkeuring aan is verleend. Dit kan gaan over de onderwijskundige visie, de klassenindeling, het vakantierooster, de leermethoden, het vaststellen van de begroting, veiligheidsaspecten enz. Daarnaast kan de deelraad ongevraagd advies uitbrengen over zaken die de Raad onder de aandacht wil brengen.

Samenstelling
Het aantal leerlingen van een school bepaalt de grootte van de Medezeggenschapsraad. Voor onze school betekent dat 10 personen.  Deze personen hebben steeds zitting voor vier jaar en worden door de achterban benoemd en/of gekozen.

Vergaderingen
De Deelraad vergadert ongeveer vijf keer per jaar. Deze vergaderingen zijn openbaar. Dat wil zeggen dat ouders en personeelsleden van harte welkom zijn om ze bij te wonen. Bij deze vergaderingen bent u toehoorder. Door de vergaderingen bij te wonen bent u nog beter op de hoogte van wat er op school speelt en u kunt invloed uitoefenen door vooraf uw mening over een te behandelen onderwerp kenbaar te maken aan de ouders die zitting hebben in de Deelraad.
Een aantal onderwerpen komen jaarlijks terug. Deze worden tijdens de vergadering besproken. Voorbeelden hiervan zijn o.a. het formatieplan, vakantieplanning en begroting. Ook actuele onderwerpen die door de raad zelf of door ouders of leerkrachten zijn ingediend worden besproken. Tijdens  de vergaderingen is de locatieleider van de school aanwezig om informatie te verstrekken en om samen met de Deelraad over bepaalde onderwerpen van gedachten te wisselen en/of om eventuele vragen te beantwoorden.

Bevoegdheden
De deelraad  heeft twee bevoegdheden, te weten instemmings- en adviesbevoegdheid. Wat wil dit zeggen?
De directie van het Gilde neemt besluiten op allerlei gebied om de school te laten functioneren. Dit zijn voorgenomen besluiten. Dit wil zeggen dat ze pas definitief worden als de Deelraad hiermee instemt (instemmingsbevoegdheid) of als de directie het advies van de deelraad ter harte heeft genomen. (adviesbevoegdheid)

Het grote verschil met instemmingsbevoegdheid is dat de directie een negatief advies van de Deelraad naast zich neer mag leggen en door mag gaan met het uitvoeren van het voorgenomen besluit. De directie moet daar in principe wel goede argumenten voor hebben.
Voorbeelden instemmingsbevoegdheid: Vaststellen of wijzigen van het schoolplan. Aangaan van een duurzame samenwerking met een andere school

Voorbeelden adviesbevoegdheid:
Vaststellen of wijziging van de hoofdlijnen van het meerjarig financieel beleid. Nieuw- of verbouw van de school. In de reglementen staat beschreven over welke onderwerpen de Deelraad instemmings- en adviesbevoegdheid heeft.

Wet en regelgeving
De spelregels voor de Deelraad zijn vastgelegd in het statuut, het reglement en het huishoudelijk reglement.

Gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR)
Naast de Deelraad is er ook een GMR. Stichting CVO-AV bestuurt negen scholen. Gemeenschappelijke zaken, die alle scholen aangaan worden in de GMR besproken. Van iedere school heeft er een ouder of docent zitting in de GMR.

Met welke vragen/onderwerpen kun je bij de Deelraad terecht?
In principe kunnen alle onderwerpen die met school te maken hebben in de deelraad besproken worden, behalve onderwerpen die op het individuele vlak liggen. U kunt u onderwerp schriftelijk indienen bij de deelraad. Dit kan via Deelraad.Gilde@cvo-av.nl.

Doelstelling deelraad
De doelstelling van de deelraad van Gilde Vakcollege Techniek stelt zich tot doel dat zij:

Het belang van de kinderen op deze school dusdanig behartigt, dat de kinderen met plezier naar school gaan en waar ze in een veilige omgeving, maximaal kunnen ontwikkelen binnen de mogelijkheden die het kind heeft. Daarnaast behartigt de raad de belangen van het personeel dusdanig dat zij in een prettige werkomgeving hun werkzaamheden zo vorm kunnen geven dat het eerste deel van deze doelstelling behaald kan worden.