Overzicht financiële kosten per leerjaar

Ieder nieuw schooljaar brengt kosten met zich mee, waaronder de vrijwillige ouderbijdrage en nog een aantal andere kosten, zoals:

kosten leerjaar     –     aanschaf leerlingbenodigdheden     –     eventuele excursies.

Wat betaalt een school van de vrijwillige ouderbijdrage?

De bijdrage is bedoeld voor extra schoolactiviteiten die niet tot het verplichte lesprogramma behoren en niet worden gefinancierd door het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen. Voor het realiseren van een excursie, vieringen of bijvoorbeeld een schoolfeest hebben wij uw bijdrage nodig, zodat er ook ruimte is voor activiteiten die het naar school gaan nog leuk(er) maken. De vrijwillige ouderbijdrage is een vrijwillige bijdrage. Er is geen sprake van uitsluiting wanneer de vrijwillige bijdrage niet wordt betaald.

Daarnaast gaan we vanaf schooljaar 2021-2022 werken met een laptop per leerling. Dit gaat in vanaf de brugklassen. Ook hier zitten kosten aan verbonden. Klik hier voor meer informatie over de laptop per leerling.

“Als school, maar ook als samenwerkende regio vinden wij het belangrijk dat technisch onderwijs toegankelijk is voor ALLE leerlingen. Mede door het project Sterk Techniek Onderwijs Gorinchem – Altena hebben wij de eigen bijdrage in de schoolkosten voor werkkleding, werkschoenen en gereedschap naar 0 euro kunnen terugbrengen voor uw zoon/dochter. “

Heeft u nog vragen, dan beantwoorden wij deze graag. Voor inhoudelijke vragen kunt u contact opnemen met de schoollocatie. Voor meer technische vragen over de betaling kunt u contact opnemen met de financiële administratie van de stichting per mail: debiteuren@cvo-av.nl of telefonisch: 0183-646646.

Klik hieronder op de link om de verschillende brieven per leerjaar te openen.

Reductie- en kwijtscheldingsregeling

Indien op de wettelijke vertegenwoordiger (meestal de ouder/ verzorger) de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen van toepassing is verklaard, verleent de school op verzoek van de wettelijke vertegenwoordiger gehele dan wel gedeeltelijke kwijtschelding van de ouderbijdrage(n) conform het advies van de Regionale Sociale Dienst of andere schuldsaneerder.

Indien overige zwaarwegende omstandigheden daartoe aanleiding geven, kan ook gehele of gedeeltelijke kwijtschelding van de ouderbijdrage plaatsvinden. De omstandigheden hebben betrekking op de inkomenssituatie.

Mocht dit voor u van toepassing zijn, dan vragen wij u contact met ons op te nemen, zodat we kunnen kijken hoe we dit samen met u kunnen oplossen.