Overzicht financiële kosten per leerjaar

Ieder nieuw schooljaar brengt kosten met zich mee, waaronder de vrijwillige ouderbijdrage en nog een aantal andere kosten, zoals:

kosten leerjaar     –     aanschaf leerlingbenodigdheden     –     eventuele excursies.

Daarnaast gaan we vanaf schooljaar 2021-2022 werken met een laptop per leerling. Dit gaat in vanaf de brugklassen. Ook hier zitten kosten aan verbonden. Klik hier voor meer informatie over de laptop per leerling.

Klik hieronder op de link om de verschillende brieven per leerjaar te openen.

Reductie- en kwijtscheldingsregeling

Indien op de wettelijke vertegenwoordiger (meestal de ouder/ verzorger) de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen van toepassing is verklaard, verleent de school op verzoek van de wettelijke vertegenwoordiger gehele dan wel gedeeltelijke kwijtschelding van de ouderbijdrage(n) conform het advies van de Regionale Sociale Dienst of andere schuldsaneerder.

Indien overige zwaarwegende omstandigheden daartoe aanleiding geven, kan ook gehele of gedeeltelijke kwijtschelding van de ouderbijdrage plaatsvinden. De omstandigheden hebben betrekking op de inkomenssituatie.

De wettelijke vertegenwoordiger van het kind dient daartoe een gemotiveerd verzoek te richten aan de directeur van betreffende locatie die hierover een beslissing neemt, doch niet voordat de wettelijke vertegenwoordiger heeft aangetoond dat bestaande voorzieningen bij de gemeente of anderszins zijn aangesproken en dat de omstandigheden hiertoe nopen.