1. Opsturen aanmeldingsformulier + zij-instroomformulier : Ouder(s)/verzorger(s) sturen het      aanmeldingsformulier, toestemmingsformulier gebruik beeldmateriaal en zij-instroomformulier op naar school, t.a.v. het Decanaat.
  2. Informatie opvragen : Het decanaat vraagt informatie over de leerling op bij de afleverende school.
  3. Gesprek : naar aanleiding van het aanmeldingsformulier, zij-instroomformulier en intakeformulier vanuit de afleverende school worden de ouder(s)/verzorger(s) en leerling uitgenodigd voor een gesprek.
  4. Toelatingscommissie : De toelatingscommissie behoudt zich het recht voor om op basis van de verstrekte informatie een leerling af te wijzen.
  5. Voorlopige plaatsing (juni/juli) : na de laatste rapportvergadering wordt een leerling wel of niet voorlopig geplaatst. Dit heeft o.a. te maken met de grootte van de klassen.
  6. Definitieve plaatsing (november nieuwe schooljaar) : Op grond van mening van de mentor en lesgevende docenten, inzet, gedrag, houding en resultaten wordt besloten om een leerling wel of niet definitief te plaatsen.