Gorinchem, maart 2022

Beste leerling, geachte ouder(s)/ verzorger(s),

Gemengde leerweg

De gemengde leerweg is vooral bedoeld voor leerlingen die na het Gilde Vakcollege Techniek willen doorleren op het MBO, ofwel voor leerlingen die na het Gilde een BOL 4-opleiding op het MBO willen gaan volgen. Ook met een kaderberoepsgericht diploma kun je prima doorleren, maar de accenten liggen anders. Bij het kaderprogramma ligt het zwaartepunt op praktisch vakmanschap. Bij de gemengde leerweg is er naar verhouding meer aandacht voor de theorie. Voor wie graag extra theoretische uitdaging wil naast een stevig beroepsgericht programma, is de gemengde leerweg een prachtige uitdaging! Op de meeste scholen die een gemengde leerweg aanbieden omvat het praktische vak 4 uur. Het Gilde heeft een uniek programma met altijd 10 uur techniek. Praktisch leren, leren door doen, staat in de gemengde leerweg op het Gilde centraal.

Techniekrichting

Er kan volgend schooljaar binnen de gemengde leerweg voor de volgende profielen worden gekozen:

 • Mobiliteit en Transport (M&T)
 • Bouwen, wonen en interieur (BWI)
 • Produceren, installeren energie (PIE)

De leerlingen uit de basis- en kaderberoepsgerichte leerweg kunnen dezelfde profielen kiezen. Het verschil is wel dat er bij deze leerwegen in vier profieldelen examen wordt gedaan en bij de gemengde leerweg wordt er in twee profieldelen examen gedaan. Het is in principe dan ook niet mogelijk om aan het einde van klas 3 een niveau terug te gaan. Als een leerling blijft zitten in klas 3 zijn er dus twee opties; klas 3 GL opnieuw doen of klas 3 kader gaan doen.

 

Theoretische vakken

Een tweede verschil tussen het kaderberoepsgerichte programma en de gemengde leerweg is het aantal theoretische vakken. Leerlingen in de gemengde leerweg  doen examen in een extra theoretisch vak. Op het Gilde is gekozen voor Nask 2 (scheikunde). Daarnaast krijgen deze leerlingen in de derde nog een extra uur Duits en een uur Maatschappijleer 2. Hierin wordt echter geen examen gedaan. Voor een totaaloverzicht verwijzen we u naar de lessentabel in de bijlage.

De vakken Duits, Maatschappijleer 2, gym, godsdienst en KV1, moeten in klas 3 met een voldoende worden afgesloten.

 

Inschrijven

Gezien de organisatie van de gemengde leerweg (meer uren praktijk en minder uren theorie per vak) wordt er van de leerlingen wel verwacht dat ze bereid zijn om op school en thuis extra werk te doen. Dit is dan ook de reden dat er voor het aanmelden van de gemengde leerweg een aparte intakeprocedure is.

Leerlingen die graag de gemengde leerweg willen volgen, kunnen zich daarvoor via een sollicitatiebrief aanmelden, zie de bijlage op de achterkant van deze brief. De uiterste inleverdatum voor de sollicitatiebrieven is woensdag 6 april 2022.

De brief dient te worden ingeleverd bij ondergetekende of via de mail worden opgestuurd naar j.m.t.vander.stelt@cvo-av.nl . Op maandagavond 9 mei a.s. zullen de ouders en leerlingen worden uitgenodigd voor een intakegesprek, waar de sollicitatiebrief en de huidige resultaten zullen worden besproken. Gezien de huidige ontwikkelingen rondom Corona ziet het erna uit dat we deze gesprekken gewoon op school kunnen organiseren.. Een toelatingscommissie beoordeelt individueel de inschrijvingen en geeft een advies over de toelating tot de gemengde leerweg aan de lesgevende docenten. De lesgevende docenten nemen uiteindelijk de beslissing tijdens de laatste rapportvergadering.

Mochten er nog vragen zijn dan kunt u/jij altijd contact opnemen met ondergetekenden.

Met vriendelijke groet,

J.M.T. Westerlaken -van der Stelt

 

 ———————————————————————————-

Bijlage: toelichting examen gemengde leerweg

 

Opbouw VMBO

Het VMBO kent vier verschillende leerwegen met een eigen programma. Dit zijn:

Theoretisch (TL)
Gemengd (GL)
Kader (KB)
Basis (BB)
 1. de basisberoepsgerichte leerweg
 2. de kaderberoepsgerichte leerweg
 3. de gemengde leerweg
 4. de theoretische leerweg

De BB en KB zijn  leerwegen die zich specifiek richten op een beroepsopleiding, op vakmanschap.

Het BB diploma geeft toegang tot MBO-opleidingen op niveau 1 en 2.

Het KB, GL en TL diploma geven allemaal toegang tot MBO-opleidingen op niveau 3 en 4.

Het verschil tussen de laatste drie leerwegen zit hem in de accenten. Bij de kaderopleiding ligt het accent meer op de praktische vaardigheden, op het “doen” en bij de theoretische opleiding ligt het accent meer op de theorie, op het “leren”. De gemengde leerweg zit daar tussenin.

Er zijn enkele overwegingen die ons aangezet hebben om naast de BB en KB ook de GL aan te bieden:

 1. Om ons heen zien we dat MBO scholen steeds strenger worden met het toelaten van leerlingen met een diploma kaderberoepsgerichte leerweg in een MBO niveau-4 opleiding. Vaak (dus niet altijd!) worden deze leerlingen eerst in niveau 3 geplaatst, waarbij halverwege het schooljaar, bij goede prestaties, doorstroom naar niveau 4 mogelijk is. De MBO-scholen kijken op deze manier eerst eens een paar maanden wat voor vlees ze in de kuip hebben. Dit geldt meestal niet voor leerlingen met een gemengd diploma. Zij worden (bijna) altijd direct tot de niveau 4 opleidingen van het MBO toegelaten.
 2. Op het Gilde zien wij leerlingen die er best nog wel een schepje bovenop zouden kunnen doen. Deze leerlingen halen uitstekende cijfers met relatief weinig inspanning en kunnen goed leren. Ze hebben gekozen voor de techniek en willen graag een technisch vakman worden. Deze leerlingen hebben ook het vermogen om later wellicht door te groeien naar bijvoorbeeld leidinggevende functies in de techniek. Een aantal van hen wil na het MBO zelfs doorleren op het HBO. Deze leerlingen hebben extra uitdaging nodig. Het GL-programma van het Gilde geeft én meer praktijkkennis (10 uur techniek) én de theorie moet in minder tijd. Een dubbele uitdaging dus.

 Organisatie van de GL

Gezien de organisatie van de praktijklessen, is het niet mogelijk om aan het einde van de derde klas gemengde leerweg over te stappen naar de vierde klas kaderberoepsgerichte leerweg.

Lessentabel kaderberoepsgerichte leerweg/ gemengde leerweg

 

  Klas 3 Klas 4
Examenvakken KB GL KB Gl
Nederlands 3 3 3 3
Engels 3 3 3 3
Wiskunde 3 3 3 3
Nask 1 3 3 3 3
Nask 2   3   4
Beroepsgericht vak:        
·         PIE 14 9 16 11
·         M&T 14 9 16 11
·         BWI 14 9 16 11
Schoolexamen        
L.O. 2 2 1 1
K.V.1 1 1    
Maatschappijleer 1 2 2    
Overige vakken        
Godsdienst 1 1 1 1
Maatschappijleer 2   1    
Duits   1    
Totaal 32 32 29 29

 

Toelatingseisen

Om te worden toegelaten tot de gemengde leerweg hanteren we een aantal criteria. De school behoudt zich het recht voor hierin het laatste woord te hebben. De criteria die we hanteren staan vermeld in de jaargids:

* Leerlingen die zich aanmelden voor de GL-route moeten een motivatiebrief schrijven.

Andere zaken die een rol kunnen spelen zijn een goede motivatie en een positief advies van de docentenvergadering. Uiteraard verwachten we ook dat de ouders voor 100% achter het traject staan.

****************************************************************

SOLLICITATIEBRIEF GEMENGDE LEERWEG

CVO-AV GILDE

Je kunt je aanmelden voor de gemengde leerweg middels een sollicitatiebrief. In deze brief moet het volgende staan:

 • Naam leerling
 • Datum
 • Klas
 • Welk profiel je volgend jaar wil volgen.
 • Waarom je de gemengde leerweg wilt gaan doen.
 • De reden waarom je een BOL 4-opleiding na het Gilde wilt gaan doen.
 • Aangeven dat bereid bent om op school en thuis extra werk te doen.
 • Dat je de uitgebreide informatie op de website hebt gelezen.
 • De brief moet ondertekend worden door jezelf en je ouder(s)/verzorger(s).