Leerlingenzorg - LWOO en meer

Leerlingenbegeleiding voor LWOO en andere vormen van zorg

Het Gilde Vakcollege Techniek heeft leerwegen in huis voor alle leerlingen met een interesse in techniek. Als je graag met je handen werkt en de theorie wilt koppelen aan de praktijk dan zit je op de goede school.

LWOO

Op de basisschool krijgt de leerling een advies over het niveau voor het Voortgezet Onderwijs. Een deel van de basis- en kaderleerlingen krijgt daarnaast ook een LWOO advies. LWOO is LeerWeg Ondersteund Onderwijs. Dat wil zeggen: de leerling krijgt ondersteuning bij het leren in de basisberoepsgerichte leerweg, maar ook in de kaderberoepsgerichte of de gemengde leerweg is LWOO mogelijk. Leerwegondersteuning helpt om goede resultaten te halen op school. De klas waar men in zit is kleiner, waardoor de leerling veel meer aandacht en begeleiding krijgt van docenten. De mentor kent de leerling veel beter en docenten kunnen de hoeveelheid stof en het tempo in de les beter afstemmen op de behoefte van de leerling. De basisklassen in leerjaar 1 zijn niet groter dan 16 leerlingen en vaak zelfs kleiner. Leerwegondersteuning heeft geen nadelen. Alle leerwegen en richtingen liggen open, ook in het mbo. De leerling haalt ook precies hetzelfde diploma als alle andere leerlingen.

Andere vormen van zorg

Naast LWOO kunnen leerlingen ook in aanmerking komen voor andere vormen van zorg, zoals extra begeleiding als men op een andere manier wel eens moeite heeft op school met leren of om in de omgang met anderen goed mee te komen. Daarvoor wordt een arrangement aangevraagd bij het Samenwerkingsverband (SWV). Dit arrangement is er in eerste instantie op gericht om docenten te ondersteunen om in de klas zo goed mogelijk rekening te houden met wat de leerling moeilijk vindt of waar hij/zij juist erg goed in is. Ook kan de leerling buiten de klas begeleiding krijgen van een coach om in de klas goed mee te kunnen doen.

Dyslexie

Op het Gilde zijn er ook leerlingen met dyslexie. Dit betekent dat zij meer dan gemiddeld moeite zullen moeten doen om goede cijfers te halen. Er zijn afspraken gemaakt over de manier waarop hier zoveel mogelijk rekening mee gehouden wordt om hen hierin te ondersteunen (dyslexieprotocol). Ook kan er in overleg met de dyslexiecoaches extra hulp georganiseerd worden of kan er gebruik gemaakt worden van voorleessoftware (Sprint). Voor veel dyslectische leerlingen is dit een grote hulp bij het maken van huiswerk en grotere toetsen.

Verdere begeleiding

Op het Gilde is de mentor de centrale persoon in de leerlingbegeleiding. Hij/zij kent de leerling en heeft contact met de docenten en de ouders. De mentor wordt ondersteund door de leerlingcoördinator van de afdeling waar de leerling in zit. Voor alle leerlingen in klas 1 is er Remedial Teaching voor taal en rekenen en in alle andere leerjaren is er begeleiding voor de vakken Nederlands, Engels, wiskunde en natuur-/scheikunde. Ook is er een huiswerkklas.

Op het Gilde Vakcollege Techniek willen we graag kijken hoe we ook uw zoon/dochter kunnen begeleiden. Als u vragen heeft over deze onderwerpen bel dan naar de school (0183-632288) en vraag naar de zorgcoördinator, dhr. J. Doornhof, of mail hem via j.doornhof@cvo-av.nl.